เงินอุดหนุนบุตร 2567 เข้าวันไหน เงินไม่เข้าทำยังไง

126 Views จำนวนผู้เยี่ยมชม

พ่อแม่ที่อยู่ในระบบประกันสังคมสามารถขอเงินสงเคราะห์บุตรจำนวน 800 บาทได้ สำหรับบุตรธิดาที่อายุไม่เกิน 6 ปี และถ้าเป็นครอบครัวที่ได้รับการพิจารณาว่ายากจน ก็สามารถขอรับ เงินอุดหนุนบุตร สำหรับเด็กเล็กเพิ่มอีก 600 บาทต่อเดือน 

เงินอุดหนุนบุตร 2567 เข้าวันไหน ?

ครอบครัวที่เข้าโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หรือ Child Support Grant กรมบัญชีกลาง จะจ่ายเงินเข้าบัญชีทุกวันที่ 10 ของเดือน และหากตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดราชการ จะจ่ายเงินเด็กแรกเกิดเข้าบัญชีล่วงหน้าก่อนวันหยุด 

เดือนมกราคม : วันพุธที่ 10 ม.ค. 2567

เดือนกุมภาพันธ์ : วันศุกร์ที่ 9 ก.พ. 2567

เดือนมีนาคม : วันศุกร์ที่ 8 มี.ค. 2567

เดือนเมษายน : วันพุธที่ 10 เม.ย. 2567

เดือนพฤษภาคม : วันศุกร์ที่ 10 พ.ค. 2567

เดือนมิถุนายน : วันจันทร์ที่ 10 มิ.ย. 2567

เดือนกรกฎาคม : วันพุธที่ 10 ก.ค. 2567

เดือนสิงหาคม : วันศุกร์ที่ 9 ส.ค. 2567

เดือนกันยายน : วันอังคารที่ 10 ก.ย. 2567

เดือนตุลาคม : วันพฤหัสบดีที่ 10 ต.ค. 2567

เดือนพฤศจิกายน : วันศุกร์ที่ 8 พ.ย. 2567

เดือนธันวาคม : วันอังคารที่ 10 ธ.ค. 2567

ลงทะเบียน เงินอุดหนุนบุตร 2567 อย่างไร ?

พ่อแม่ที่อยากลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนบุตร มีวิธีการดังนี้

คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียน

เป็นบิดา มารดา หรือบุคคลอื่นที่เป็นผู้เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย

อาศัยอยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย (สมาชิกในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ย ไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี หรือตกเดือนละ 8,333 บาท)

ผู้ปกครองรับเงินผ่านบัญชีที่ผูกบริการพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน

เด็กแรกเกิด หมายถึง เด็กที่มีอายุไม่เกิน 6 ปี มีสัญชาติไทย อาศัยอยู่กับผู้ปกครองในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย และไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานรัฐหรือเอกชนตามที่อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนประกาศกำหนด

เงินอุดหนุนบุตร 2567 สมัครได้ที่ไหน ?

หน่วยงานใกล้บ้าน

กรุงเทพมหานคร ติดต่อได้ที่สำนักงานเขต.

เมืองพัทยา ติดต่อได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา

ส่วนภูมิภาค ติดต่อได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล

เอกสารประกอบการลงทะเบียน ดังนี้

แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)

แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) 

สูติบัตรเด็กแรกเกิด

บัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ของผู้ปกครอง

ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ ของสมาชิกในครัวเรือนทุกคนที่ประกอบอาชีพ เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท

สำเนาเอกสาร หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรหรือเอกสารอื่นใดที่แสดงสถานะหรือตำแหน่งของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2

ผ่านแอปพลิเคชัน เงินเด็ก

ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน D.DOPA ก่อน ซึ่งจะต้องมีการพิสูจน์ตัวตนในครั้งแรก ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขต

ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเด็ก โดยให้แนบเอกสารในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักฐาน

เอกสารไฟล์อิเล็กทรอนิกส์  ประกอบการลงทะเบียน

หลักฐานการรับรองสถานะครัวเรือน

ภาพถ่ายบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงสถานะ หรือตำแหน่งของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2

ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของสมาชิกในครัวเรือนที่มีรายได้น้อยทุกคน กรณีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท

การจ่ายเงินเข้าบัญชีธนาคาร

บัญชีธนาคารที่ใช้สำหรับแนบเอกสารเพื่อยื่นลงทะเบียนในโครงการ ประเภทบัญชีเงินฝากจะต้องเป็น ออมทรัพย์ สะสมทรัพย์ เผื่อเรียก กระแสรายวัน เท่านั้น โดยมีทั้งหมด 3 ธนาคาร ดังนี้

ธนาคารกรุงไทย (บัญชีออมทรัพย์)

ธนาคารออมสิน (บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) (บัญชีเงินฝากออมทรัพย์)

โดยจะดำเนินการจ่ายเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (Payment)

สามารถรับ เงินสงเคราะห์บุตรและเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด พร้อมทั้ง 2 อย่างได้มั้ย?

สำหรับใครที่ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 ซึ่งส่งเงินสมทบครบ 12 เดือน ภายใน 36 เดือน และมีบุตรแรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี สามารถยื่นขอรับเงินสงเคราะห์บุตรได้ อีกทั้งยังมีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด หากผู้ประกันตนอยู่ในครอบครัวที่มีรายได้เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อคนต่อปี และมีคุณสมบัติตตามเกณฑ์รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ก็สามารถลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดได้ด้วย

ฉะนั้น ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือทั้ง 2 ทาง คือ เงินสงเคราะห์บุตร และเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด รวมแล้วจะได้รับเงินช่วยเหลือ 1,400 บาทต่อเดือน ต่อบุตร 1 คน

ถ้าเงินอุดหนุนบุตร ไม่เข้าบัญชี ต้องทำอย่างไร ?

สำหรับผู้ที่เงินไม่เข้าบัญชีให้ตรวจสอบที่ http://csgcheck.dcy.go.th 

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (วันเวลาราชการ เวลา 08.30 – 17.00 น.)

เบอร์โทรศัพท์

08 2091 7245

08 2037 9767

หรือ 08 3431 3533

06 5731 3199

และศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อมูลจากเว็ปไซต์ Money Buffalo

>> หาหนังสือดีๆสักเล่มอ่านเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิม

Twitter ขายไอเดีย >>คลิก

Pinterest ขายไอเดีย >> คลิก

Facebook ขายไอเดีย  >>คลิก

Podcast ขายไอเดีย >>  คลิก